Klauzula informacyjna dotycząca organizowanych wydarzeń

Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, iż Muzeum Stanisława Staszica przygotowało poniższą informację dla osób fizycznych, które będą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Stanisława Staszica, 64-920 Piła,                ul. Browarna 18, reprezentowane przez Dyrektora (dalej: Administrator lub ADO).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy przepisów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych, poprzez adres e-mail: iod@muzeumstaszica.pl
 3. Administrator realizując misję Muzeum Stanisława Staszica w Pile jaką jest gromadzenie, opisywanie i zachowanie spuścizny po Staszicu, upowszechnianie jego myśli i dzieł oraz popularyzacja postawy staszicowskiej jako wzorca służby publicznej, ofiarności i stosunku do drugiego człowieka organizuje wydarzenia, które mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz.
 4. Biorąc udział w wydarzeniu, Uczestnik (bądź prawny opiekun Uczestnika) wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Muzeum jego wizerunku lub wizerunku osoby, nad którą sprawuje opiekę, utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na stronie internetowej Administratora pod adresem https://muzeumstaszica.pl/wystawy-czasowe,53
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz właściwe przepisy prawa krajowego, w tym art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.2019.0.917).
 6. Odbiorcy danych osobowych
  1. podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,
  2. osoby upoważnione przez Muzeum do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  3. podmioty, którym Muzeum zleca wykonanie czynności w zakresie niezbędnym do realizacji celu, z którymi Administrator zawarł stosowane umowy powierzenia.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.
 10. Posiadają Państwo prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15 RODO,
  2. do ich sprostowania, zgodnie z art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO,
 11. Administrator udostępnił formularz „Wystąpienie w ramach RODO” dostępny pod linkiem https://muzeumstaszica.pl/rodo,326 za pośrednictwem, którego mogą Państwo złożyć zapytanie lub żądanie dotyczące przetwarzania Państwa danych.
 12. Administrator odpowie na każde zapytanie lub żądanie niezależnie od formy złożonego wniosku.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.

 

 

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK