Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile

  

W dniu 04 września 2020 roku podpisano umowę  dofinansowanie projektu  nr RPWP.04.04.01-30-0009/19-00 pt. „Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile” w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego  na  lata  2014-2020, Działanie 4.4 ,,Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”, i wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość projektu: 1 850 781,00
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 850 781,00
Kwota dofinansowania: 1 758 241,95

Muzeum Stanisława Staszica  jest instytucją kultury, która gromadzi, opracowuje i przechowuje dobra kultury związane bezpośrednio lub tylko pośrednio z osobą Staszica i staszicowską tradycją, prowadzi badania naukowe, działalność wystawienniczą i edukacyjną. Przy Muzeum Stanisława Staszica w Pile od 2003 roku istnieje „Galeria MS”. Galeria prezentuje współczesną fotografię, malarstwo, rysunek, grafikę i obiekty przestrzenne.
Obiekt wpisany jest do Rejestru zabytków województwa wielkopolskiego.
Celem niniejszego projektu jest ochrona, zachowanie, zabezpieczenie oraz zwiększenie atrakcyjności i poprawa warunków funkcjonowania zabytkowego budynku, likwidacja jak największej liczby mankamentów funkcjonalnych Muzeum, przy równoczesnym założeniu jak najmniejszej ingerencji w historyczną bryłę obiektu.
Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

  1. Prace przygotowawcze: wykonanie ekspertyz, demontaż zbędnych ścian lub ich części, skuwanie tynków, demontaż urządzeń sanitarnych i technicznych.
  2. Roboty budowlane: obniżenie posadzek w piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej, wykonanie posadzek betonowych, osuszenie ścian sutereny, wymiana stolarki okiennej (okna drewniane, skrzynkowe) i drzwiowej, wykonanie podłogi technicznej na strychu, zmiana włazu na strych na model z wysuwaną drabiną, demontaż podłóg parteru i poddasza, wypełnienie akustyczne stropu nad parterem, wykonanie nowych podłóg parteru i poddasza, wykonanie nowych schodów zewnętrznych do kondygnacji sutereny od strony ogródka, wraz z wykuciem nowego wejścia zewnętrznego, w strefie nowego wejścia, montaż zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych.
  3. Instalacje: likwidacja istniejącej kotłowni gazowej i wykonanie przyłącza do Miejskiej Energetyki Cieplnej, wykonanie, w oparciu o nowe przyłącze, instalacji grzewczej i montaż wymiennika kasetonowego, wykonanie w przestrzeni po kotłowni toalety przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne, oraz wnęki na kasetonowy węzeł cieplny, likwidacja istn. toalety i powiększ. magazynu, wykonanie nowych instalacji wod.-kan, udrożnienie istniejących przewodów kominowych, zabezpieczenie p.poż. i ewentualna naprawa odkrytej konstrukcji dachowej i stropowej, założenie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w dachu, oraz na stropie pomiędzy strychem a poddaszem, wymiana grzejników, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej wraz z centralą (lokalizacja na strychu) wraz z niezbędnym okanałowaniem i wykonaniem szachtów kanałowych, uzupełnienia wentylacji grawitacyjnej, montaż instalacji chłodzenia - system multisplit, modernizacja instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetleniowej, niskoprądowych (system detekcji dymu, alarmowy, teletechnika, monitoring), naprawa bądź wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej, wymiana oświetlenia.
  4. Prace konserwatorskie: konserwacja i wzmocnienie drewnianych belek stropowych nad parterem, naprawa tynków wewnętrznych, roboty malarskie całości wnętrz, renowacja istniejących okiennic drewnianych, renowacja tynków zewnętrznych i atrap konstrukcji szachulcowej, renowacja schodów wewnętrznych relacji suterena-parter (w przypadku pogłębienia sutereny, dodanie brakującego stopnia), renowacja/wykonanie nowych schodów na poddasze oraz schodów zewnętrznych partii wejściowej.

 

W zasadniczej części projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników  do roku 2021:

 

  • Liczba instytucji kultury objętych wsparciem: 1 szt.
  • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt.
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach
  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
  • Wzrost liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem


Realizacja projektu do 29.10.2021r.

 

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK