Strona główna  ›  Muzeum  ›  RODO

RODO

Polityka Ochrony Danych Osobowych
Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Komunikat w sprawie RODO
1
Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO1), uprzejmie informujemy, iż Muzeum Stanisława Staszica przygotowało poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w RODO.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Stanisława Staszica, 64-920 Piła, ul. Browarna 18, reprezentowane przez Dyrektor (dalej: Administrator lub ADO).
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy przepisów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych, poprzez adres e-mail: iod@muzeumstaszica.pl
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania
3.1. Realizacja zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3.2. Wykonanie obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, dla celów podatkowych i rachunkowych w tym obrony i dochodzenia roszczeń;
3.3. Stosowanie monitoringu wizyjnego na obszarze przyległym do Muzeum, w ramach którego może być zarejestrowany Państwa wizerunek. Celem stosowania systemu monitoringu wizyjnego jest zabezpieczenie Muzeum przed dewastacją lub włamaniem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach monitoringu są:
3.3.1. właściwe przepisy RODO, w tym art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
3.3.2. właściwe przepisy prawa krajowego, w tym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, wydane na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
3.4. Wymiana korespondencji mailowej (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny i inne), są przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
4. Odbiorcy danych osobowych
4.1. Podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,
4.2. Osoby upoważnione przez Muzeum do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
4.3. Podmioty, którym Muzeum zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania Państwa danych,
4.4. Podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, usługi z zakresu serwisowania systemu zabezpieczeń i inne podobne usługi.
1 Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.
Polityka Ochrony Danych Osobowych
Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Komunikat w sprawie RODO
2
5. Informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres, przez który będą przechowywane Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w szczególności na zasadach i w sposób określony w granicach przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z przywołanymi przepisami, nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są, co do istoty, przez 27 dni od dnia nagrania.
Okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie i w granicach przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przez okres konieczny do prowadzenia postępowań: karnego, cywilnego i administracyjnego.
7. Informacja o przysługujących Państwu prawach
Posiadają Państwo prawo:
7.1. dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15 RODO,
7.2. do ich sprostowania, zgodnie z art. 16 RODO,
7.3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO,
7.4. ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO,
7.5. wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO,
7.6. Administrator udostępnił formularz „Wystąpienie w ramach RODO” dostępny pod poniższym linkiem https://muzeumstaszica.pl/rodo,326 za pośrednictwem, którego mogą Państwo złożyć zapytanie lub żądanie.
7.7. Administrator odpowie na każde zapytanie lub żądanie niezależnie od formy złożonego wniosku.
8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy którym działa Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
Przetwarzanie przez Muzeum nagrań, na których uwidoczniony jest Państwa wizerunek jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Przebywając na obszarze przyległym do Muzeum muszą Państwo mieć na uwadze konieczność realizacji tego obowiązku prawnego. Stosowanie monitoringu przez Muzeum nie wymaga wyrażenia przez Państwa zgody. Jeśli sprzeciwiają się Państwo zarejestrowaniu Państwa wizerunku na nagraniu, to konieczne jest opuszczenie obszaru objętego stosowaniem monitoringu wizyjnego.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Państwa dane osobowe nie będą:
10.1. przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
10.2. profilowane,
10.3. przetwarzane w innych celach niż te, o których mowa w punktach powyższych.

 

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK